IJsseldelta fase 1 Recreatieschutsluis - Hollandia

IJsseldelta fase 1 Recreatieschutsluis

IJsseldelta is een project van combinatie ISALA DELTA (Van Hattum Blankenvoort en Boskalis). Voor Fase 1 heeft Hollandia Infra de keermiddelen en bewegingswerken voor de recreatieschutsluis gerealiseerd. Project IJsseldelta vormt het sluitstuk van het langlopende landelijke ‘Ruimte voor de Rivier programma’ van Rijkswaterstaat en daarom is de eerste sluis van dit project op 14 maart 2019 feestelijk geopend door Koning Willem Alexander.

Landelijk programma ‘Ruimte voor de rivier’ van Rijkswaterstaat

IJsseldelta is één van de 34 projecten van het landelijke programma Rijkswaterstaat ‘Ruimte voor de Rivier’, waarmee het rivierengebied in Nederland veiliger en mooier wordt gemaakt. Om de kans op een overstroming te verkleinen, is besloten te zorgen voor lagere waterstanden in de rivieren: rivieren krijgen meer ruimte en er wordt extra ruimte gereserveerd voor het water bij hogere waterstanden.

Het Rijk heeft de maatregelen hiervoor vastgelegd in de Planologische Kernbeslissing (PKB) Ruimte voor de Rivier. Omdat bij hoogwater op de IJssel overstromingsgevaar bestaat voor Zwolle, Kampen en het achterland, krijgt de IJssel meer ruimte. Het project is gecombineerd met de plannen van de Provincie Overijssel voor de aanleg van de Bypass Kampen (het Reevediep), die de toekomstige gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid moet stimuleren. Het Project wordt dan ook onder gezamenlijk opdrachtgeverschap uitgevoerd.

Waterveiligheid

Het doel van een zomerbedverlaging is waterstanddaling, waarmee de hoogwaterveiligheid rondom de IJssel wordt vergroot. Het Zomerbed van de (Beneden-)IJssel wordt over een afstand van ruim zeven kilometer verlaagd, tussen Kampen en de Eilandbrug, bij de monding. Dit gebeurt door de bodem af te graven, waardoor de rivierbodem dieper komt te liggen. Het Reevediep wordt een nieuwe waterverbinding tussen de IJssel en het Drontermeer, die in extreme omstandigheden water van de IJssel via Drontermeer en Vossemeer afvoert naar het IJsselmeer. Aan de kant van de IJssel is een dijk gebouwd waarover de Kamperstraat-weg ligt. Ten zuiden en noorden van de geul zijn dijken aangelegd.

Ruimtelijke kwaliteit

De inrichting van een drietal uiterwaarden tussen Kampen en Zwolle geeft invulling aan een tweede doelstelling van de PKB: verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in het rivierengebied. Het gaat dan vooral om het behoud en de versterking van de bijzondere natuurwaarden van de IJsseldelta en de toegankelijkheid ervan. Langs het Reevediep is 400 hectare nieuwe natte delta-natuur in ontwikkeling met nieuwe fiets-, wandel- en struinpaden.

Object- en scopebeschrijving

Fase 1

De recreatieschutsluis IJsseldijk vormt een verbinding voor de recreatievaart tussen de IJssel en het Reevediep. De sluis bevindt zich in het noordelijk deel van de verbindende waterkering IJsseldijk en is daarmee in fase 1 onderdeel van de primaire waterkering. De sluis wordt ter plaatse van het sluishoofd aan de IJsselzijde gekruist door de Kamperstraatweg.

Tot het object behoren naast de sluiskolk en de sluishoofden, de keermiddelen en bewegingswerken, de elektrotechnische installaties, de voorhavens inclusief remming- en geleidewerken, bodem- en oeverbescherming, het bedieningsgebouw en de terreininrichting.

Realisatie van keermiddelen en bewegingswerken

De scope van Hollandia in fase 1 betrof het ontwerpen, fabriceren en monteren van de keermiddelen en bewegingswerken (Elektro-Mechanische aandrijvingen). De keermiddelen voor deze sluis bestaan uit 2 hoge en 2 lagere puntdeuren. Ook de droogzetschotten (om de sluisdeuren droog te kunnen zetten bij onderhoud en calamiteiten) zijn door ons geleverd.

Fase 2

Inmiddels is ook fase 2 al in volle gang. Het Reeve sluizencomplex is onderdeel van de primaire waterkering Reevedam die de dijkringen Flevoland en IJsseldelta verbindt en de randmeren (Drontermeer) scheidt van het IJsselmeersysteem (Verlengde Vossemeer). Het sluizen complex bestaat uit een schutsluis, een spuisluis en een vispassage. Voor de schutsluis ontwerpt en bouwt Hollandia het hydraulisch bewegingswerk, 2 enkele draaideuren (één deur per sluishoofd) en een set reservedeuren voor calamiteiten. Montage van de deuren zal plaatsvinden in april 2019.

Voor de spuisluis ontwerpen we momenteel de 4 schuiven en 8 cilinders. De montage hiervan staat gepland voor het voorjaar van 2020.